Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 | Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2006 | Rok 2005 | Rok 2004 | Rok 2003 | Rok 2002 | Rok 2001 |
 • Prosincová Krátké shrnutí na konec roku. 2017: rok obrat? - obrat jsme obrátili z klesající trajektorie do strmého r?stu - +48% cca 95 milion? a ziskovost jsme obrátili do propadu -2,5mil. To není dobré...Pozitivní je snad jen to, že víme pro?. Jak už to bývá, souhra n?kolika nep?íznivých faktor? - realizovali jsme n?kolik zakázek nasmlouvaných ješt? v dobách poklesu, tedy jsme nabídli objednatel?m lepší ceny než (jak se ukázalo) bylo zdrávo a zárove? byl letošní rok rokem všeobecného r?stu - všeho, krom? nezam?stnanosti. V d?sledku jsme zaplatili za spoustu v?cí víc a zárove? jsme museli spolupracovat s lidmi, kte?í se ukázali jako nepoužitelní. Minulost nezm?níme, pracujeme na budoucnosti - s lidmi jsme se rozlou?ili, ty co jsme si nechali jsme namotivovali, už od poloviny roku nabízíme naše práce za vyšší ceny (a ono se to da?í - smluv máme podpepsáno už za asi 40 milion? na p?íští rok) a co je nep?íjemné - museli jsme trochu utratit z finan?ního polštá?e co jsme si za minulé roky nast?ádali. Každopádn? máme chu pokra?ovat jako firma s dobrou pov?stí, kterou jsme si pracn? vybudovali. K zákazník?m se budeme chovat stále stejn?, tedy férov? a v??íme, že ti stávající nám z?stanou v?rní a p?ípadní noví budou rádi, že nás našli. Co jsme vloni postavili: Halu na sklize? pro Agroprogres u Opavy, dokon?ili jsme halu pro KPB Bu?ovice, postavili halu s administrativou pro Nerezové materiály - ano, s t?mi halami se roztrhnul pytel. Nástupišt?, portihlukovou st?nu, kanalizace a budovy ve stanici Ku?im, N?kolik menších akcí pro Depokolejových vozidel v Brn?, rekonstrukce podlah pro ?D Caro vBrn? a B?eclavi, dokon?ili jsme mosty na silnici do Bzence, postavili jsme portihlukovou st?nu na D3, N?kolik mneších akcí pro Eon v ?ebín?, Velkém Mezi?í?í, Hustope?ích, most pro pr?myslovou zónu v Ku?imi, za?ali jsme stav?t singletrail pro cyklisty v Mariánském údolí u Brna a ur?it? jsem ješt? na n?co zapomn?l.
 • Květnová Od posledního zápisu zde, došlo k praktickému dokončení výrobní haly pro společnost KPB intra, která se bude předávat začtkem června. Pracujeme na objektech : protihluková stěna, zastřešení nástupiště, kanalizace a opravy budov na stavbě modernizace ŽST Kuřim. Cca v polovině jsou práce na stavbě skladově haly na obiloviny pro Agroprogres Kateřinky, zhruba ve stejné fázi jsou práce na protihlukové stěně na D3 u Veselí nad Lužnicí - Bošilce. Zahájili jsme též práce na výstavbě skladové haly pro nového investora - firmu Nerezové materiály v Uherském Hradišti. Pokračujeme na rekonstrukci mostů na silnici do Bzence. Přvítali jsme v našich řadách dva nové stavbyvedoucí pány Hynka Zigmunda a Ladislava Vašulku, kterým tímto přeji mnoho pracovních úspěchů.
 • Lednová Ačkoliv velmi mrazivý, tak pro naši společnost poměrně pracovně nabitý začátek roku.
  Začínali jsme sice neobvykle až 9.ledna obvyklým bezpečnostním školením, ale ukázalo se to býti moudrým rozhodnutím, protože všude byla stejně taková kosa, že se nedalo dělat nikde nic.
  Schopnost vedení společnosti předvídat vývoj počasí na několik týdnů dopředu není nikdy k zahození.
  Takže v druhé polovině ledna již pilně pracujeme na zakázce pro Depo kolejových vozidel v Brně, kterou jsme získali ve výběrovém řízení těsně před koncem roku. Pokračujeme na stavbě průmyslové haly v Bučovicích pro KPB Intra a zahájili jsme práce na stavbě modernizace trati Brno Kuřim včetně nádraží, konkrétně na technologických budovách pro sdružení Subterra- OHL ŽS. Pokud počasí dovolí tak by se v polovině února měla rozjet další etapa opravy mostů na silnici do Bzence. Pracujeme společně s firmou Femont na přípravě stavby haly por skaldování obilí pro společnost Agroprogres, která by se měla zahájit nejlépe v březnu, aby tam už letošní úroda mohla být uskladněna. Ostatní stavby jsou zatím před podpisem smlouvy o dílo, tak je zatím nebudu komentovat, abych něco nezakřikl.
  Také momentálně probíhá výběrové řízení na pozici stavbyvedoucího v naší společnosti, tak kdo máte zájem, tak napište - šance tu je.
počítadlo přístupů ©2008   
bc